باربری تهران به دورود

باربری تهران به دورود 

 

برای باربری تهران به دورود با حداقل نرخ کرایه و تعرفه باربری ، بیمه نامه معتبر و حرفه ای با انواع خودروها با الوبار تماس حاصل فرمایید 

 

 

شرکت الوبار با آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻮع ﺑﺎر و ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن، بار مورد نظر شما را با اطمینان کامل به مقصد می رساند .شرکت الوبار با تامین ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺑﺎر و با داشتن کادری مجرب متشکل از کارشناسان ،رانندگان ،کارگران در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد مهاربندی بار شامل ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﻧﺪازه، و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی آن ‌ها می باشد .

 

 

این شهرستان از غرب به شهرستان خرم‌آباد، از شمال به شهرستان بروجرد و شهرستان شازند، از شرق به شهرستان ازنا، از جنوب به شهرستان الیگودرز متصل است.

 

 

باربری انواع کالا از تهران به دورود 

 

برای باربری انواع بار از تهران به دورود در تمامی ابعاد ، شکل و حجم بار شما در خدمت شما مشتریان گرامی می باشد . انواع بارهایی که توسط این شرکت قابل حمل می باشند عبارتند از :

اﻟﻒ) ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای. اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:

۱ـ  رل‌ها، ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ، ﻛﻼف‌ها، و ﺑﺸﻜﻪﻫﺎ

۲ـ  ﻟﻮﻟﻪهای ﺑﺎ ﻗﻄﺮ زﻳﺎد، ﭼﻮبﻫﺎ، ﻣﻴﻠه‌گردﻫﺎ، ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ، و ﺷﻤﺶﻫﺎ

۳ـ  ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ

۴ـ  ﻟﻮﻟﻪ‌ی ﺑﺘﻨﻲ ﻓﻠﻨﭽﻲ، ﻟﻮﻟه‌هایی هستند ﻛﻪ ﻗﻄﺮ اﺑﺘﺪای آن، ﺑﻴﺶ از ﻗﻄﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ.

ب)ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ورق

پ) ﻋﺪل، ﻛﻴﺴﻪ، و ﮔﻮﻧﻲ. از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪل ﭘﻨﺒﻪ، ﻛﻴﺴﻪ، و ﮔﻮﻧﻲﻫﺎی ﺷﻜﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

پ) ﭘﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎرﺗﻦ، و ﻛﻴﺴﻪﻫﺎی ﻛﺎﻏﺬی ﺣﺎوی ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﻪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، و ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ، ﺑﺮ روی ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ت) ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ.  اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ، وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت راه‌سازی، ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ﻛﺸﺎورزی، ﺗﻮربین‌های ﺑﺮق، ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ، و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﻣﻲﺑﺎشد

ث) بار ﻣﺤﺎط. ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﻠﻪای، ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ، ﻛﺎرﺗﻦﻫﺎ، ﺻﻨﺪوقﻫﺎ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک، و ﻏﻴﺮه، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ج)ﺑﺎرﻓﻠﻪای. ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی، ﻣﻌﺪﻧﻲ، و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، گفته ﻣﻲﺷﻮد.

تعرفه باربری تهران به دورود 

تعرفه باربری تهران به دورود با توجه به مواردی همچون نوع ماشین که کارشناسان ما به شما توصیه می کنند ،وزن بار ،میزان پوشش بیمه ،زمان بارگیری(روز بارگیری یا شب بارگیری) محل بارگیری و تخلیه مشخص می شود برای آگاهی دقیق از تعرفه باربری با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات باربری با انواع خودروی حمل بار از تهران به دورود

شرکت حمل و نقل الوبار با در اختیار گذاشتن انواع ماشین و خودرو های سنگین و نیمه سنگین وظیفه حمل بار شما مشتریان گرامی را از تهران به دورود به عهده میگیرد . ماشین مورد نظر با توجه به نوع بار و وزن بار مشخص می گردد.رانندگان ما با دقت قابل ملاحظه ای در بارگیری ،تخلیه بار وظیفه ی خود را به نحو احسن به اتمام می رساند . ماشین هایی که برای بار شما تعین میگردند شامل موارد زیر می باشد 

کامیون تک

کامیون جفت 

-تریلی چادری 

-کامیونت ایسوز 

-کامیونت بادسان 

خاور

کمرشکن 

باربری از تهران به دورود
باربری از تهران به دورود

میزان بیمه باربری از تهران به دورود 

شرکت الوبار برای جبران خسارت احتمالی اعم از تصادف ،آتش سوزی و سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی بار مشتریانی که قصد حمل بار خود از تهران به دورود دارند را بیمه می کند .

هدف ما جلوگیری و پیشگیری از هرگونه خسارت به بار شما عزیزان می باشد. میزان بیمه با توجه به ارزش بار شما تعیین می گردد.

طریق ارتباط با الوبار برای باربری از تهران به دورود

مشتریان محترم شرکت الوبار برای سفارش بار خود و هماهنگی آن با کارشناسان ما برای باربری از تهران به دورود با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

با بهترین خدمات باربری به شهر درود را به شما عزیزان ارائه می دهیم 

حمل بار از تهران به درود
حمل بار از تهران به دورود